top of page

תחומי פעילות

התחדשות עירונית/תמא 38 

חברת הפתרון א.ר ניהול והשקעות בע"מ עוסקת בתחום התחדשות עירונית/תמא 38 חיזוק מבנים ופועלת במרץ רב על מנת להוציא פרויקטים מסוג זה אל הפועל לצורך התחדשות עירונית.

 

החברה מאתרת מבנים ישנים ופועלת מול הדיירים ובשיתוף פעולה מלא על מנת להוציא פרויקט מסוג תמא 38 חיזוק מבנים ותוספת בניה לשביעות רצון כל הצדדים.

 

החברה פועלת משלב מציאת מבנה המיועד לתמא 38 חיזוק מבנה ותוספות בניה, פועלת מול הדיירים, מול העייריה והוועדה המקומית לתכנון ובניה ומקדמת תוכניות בניה לצורך קבלת היתר.

 

החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא ובאופן גלוי מול כל הגורמים הרלוונטים בכל פרויקט על מנת לקבל היתר בניה לצורך חיזוק מבנה ותוספת בניה והוצאת הפרויקט אל הפועל

התחדשות עירונית/פינוי בינוי

חברת הפתרון א.ר ניהול והשקעות בע"מ עוסקת בתחום התחדשות עירונית/פינוי בינוי ופועלת במרץ רב על מנת להוציא פרויקטים מסוג זה אל הפועל לצורך התחדשות עירונית.

 

החברה מאתרת מתחמים בהם מבנים ישנים מאוד ופועלת מול הדיירים ובשיתוף פעולה מלא על מנת להוציא פרויקטים מסוג פינוי בינוי לשביעות רצון כל הצדדים.

 

החברה פועלת משלב מציאת המתחם המיועד לפינוי בינוי, פועלת מול הדיירים, העייריה והוועדה המקומית לתכנון ובניה ופועלת על מנת לקבל הכרזה על מתחם בינוי פינוי וקידום תב"ע למתחם.

 

החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא ובאופן גלוי מול כל הגורמים הרלוונטים בכל פרויקט על מנת לזרז ולקדם את כל הדרוש לצורך הוצאת פרויקט פינוי בינוי אל הפועל.

יזמות בניה

חברת הפתרון א.ר ניהול והשקעות בע"מ עוסקת בתחום יזמות הבניה בארץ ובחו"ל ופעולת במסגרת הפעילות היזמית שלה בבניה בקרקע ריקה, בתוספות בניה והריסה ובניה מחדש.

 

החברה יוזמת פרויקטים שונים כגון מציאת קרקעות ריקות והוצאת תוכניות בניה עליהן, מציאת נכסים והשבחתם ומציאת מבנים ישנים לצורך ביצוע התחדשות עירונית.

 

החברה פועלת משלב מציאת הנכס, ציוות אנשי מקצוע נבחרים לכל פרויקט על פי אופי הפרויקט, תכנון הפרויקט והוצאתו אל הפועל עד לשלב מסירת הנכסים ללקוחות.

 

החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא ובאופן גלוי מול כל הגורמים הרלוונטים בכל פרויקט על מנת לזרז ולהקדים את ביצוע וסיום הפרויקט. 

bottom of page